Bihälsa

Lena Kransbergs föreläsning gällande Amerikansk Yngelröta

Bihälsa och bitillsyn

biodlare

Biodling är en samhällsnyttig och viktig verksamhet. Genom sin pollinering har bina en viktig uppgift för landsbygden och lantbruket. 

För att minska risken för sjukdom och spridning av sjukdom hos bisamhällena finns regler för biodling. På https://www.lansstyrelsen.se/skane.html finns information om vilka reglerna är. 

Framför allt är det spridning av Amerikansk yngelröta (AY) som ska begränsas och därför rapporteras. Vid utbrott av AY ska samtliga bigårdar som finns 3 km (rött område) från ett smittat område undersökas av Bitillsyningsman.  Smittförklarade bisamhällen ska förintas. Området i en radie av 1 mil benämns övervakningsområde (blått område). Flytt därifrån sker endast efter Bitillsynsmans godkännande.  

För att på ett smidigt sätt kunna spåra bigårdar som finns i riskzonen ska biodlaren kontinuerligt rapportera nya uppställningsplatser till länsstyrelsen. 

Bitillsynaren utbildas av Jordbruksverket och utses av länsstyrelsen i samverkan med lokal biförening. På länsstyrelsens hemsida finns en lista över bitillsynsmän och vilka områden (kommungränser) de ansvarar för. 

Det finns regelverk för bitillsyn/biodling och det är biodlarens skyldighet att följa dessa. På https://jordbruksverket.se finns mer att läsa om regelverken. 

Kontaktuppgifter till den bitillsynsman som är ansvarig där du bor hittar du https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/skotsel-av-djur/biodling.html