Bihälsa

Lena Kransbergs föreläsning gällande Amerikansk Yngelröta

Bihälsa och bitillsyn

biodlare

Biodling är en samhällsnyttig och viktig verksamhet. Genom sin pollinering har bina en viktig uppgift för landsbygden och lantbruket.

För att minska risken för sjukdom och spridning av sjukdom hos bisamhällena finns regler för biodling. Biodlaren ska följa det regelverk om när och vart ett bisamhällen och dess material får flyttas. Indelning av församlingsgränser utgör en del av att begränsa spridning av sjukdom men också genom smittförklarade områden. På länsstyrelsen Skånes hemsida  finns information om vilka reglerna är.

Framför allt är det spridning av Amerikansk yngelröta (AY) som ska begränsas och därför rapporteras. Vid utbrott av AY ska samtliga bigårdar som finns 3 km från ett smittat område undersökas av bittillsynaren (tidigare kallad Bitillsyningsman). Smittförklarade bisamhällen ska förintas. För att på ett smidigt sätt kunna spåra bigårdar som finns i riskzonen ska biodlaren kontinuerligt rapportera nya uppställningsplatser till länsstyrelsen. Dessutom ska biodlaren lämna rapport var tredje år över samtliga uppställningsplatser.

Bitillsynaren utbildas av Jordbruksverket och utses av länsstyrelsen i samverkan med lokal biförening. Bitillsynaren är landets minsta myndighet. På länsstyrelsens hemsida finns en lista över bitillsynare och vilka områden (församlingsgränser) de ansvarar för.

Det finns regelverk för bitillsyn/biodling och det är biodlarens skyldighet att följa dessa. På jordbruksverkets hemsida finns mer att läsa om regelverken. 

Kontaktuppgifter till den bitillsynare som är ansvarig där du bor hittar du här